علم شیمی رایحه های مدرن
نوشته

علم شیمی رایحه های مدرن

روغن های اسانسی اصلی ترین ماده در رایحه های باستانی بودند و هنوز هم این روغن ها به همان اندازه مهم هستند، با این حال نحوه ساخت عطرها بسیار پیچیده تر شده است. ترکیبات معطر با اتانول و آب ترکیب می شوند. این ترکیب باعث حفظ، ترکیب و تثبیت مواد دیگر شده و مولکول های...