رایحه به شکل جدا ناپذیری با دوران کودکی و خاطرات اپیزودیک ما مرتبط است
نوشته

رایحه به شکل جدا ناپذیری با دوران کودکی و خاطرات اپیزودیک ما مرتبط است

در دوران کودکی دنیا برای ما تازگی دارد، و میلیون ها رایحه هستند که کیهان ما را شکل می دهند. رایحه ها خاطرات دوران کودکی ما را تحریک می کنند زیرا اولین تجارب ما در مورد رایحه زمانی رخ می دهند که ما کودک هستیم. اولین برخورد ما با رایحه برای همیشه با احساسات و...