نحوه انتخاب بهترین اسانس های طبیعی و ارگانیک
نوشته

نحوه انتخاب بهترین اسانس های طبیعی و ارگانیک

واژه های طبیعی و ارگانیک معانی نسبتا مشابهی دارند به گونه ای که گاهی اوقات تفاوت قائل شدن بین این دو بسیار سخت می شود. طبیعی به معنای «موجود در طبیعت و یا بوجود آمده به وسیله طبیعت است» و ارگانیک به معنای «متعلق به، مرتبط به و یا استخراج شده از یک ماده حیاتی»...