روغن اسانس چیست؟
نوشته

روغن اسانس چیست؟

روغن های اسانسی به طور طبیعی ایجاد می شوند، نا پایدار هستند و همان ترکیبات آروماتیکی هستند که در دانه ها، ریشه ها، گل ها و دیگر گیاهان مشاهده می شوند. ذرات این روغن ها از استخراج این اجزای متفاوت گرفته می شوند. در دنیای طبیعی، رایحه های زیادی در گیاهان مختلف وجود دارند. در...