رایحه به شکل جدا ناپذیری با دوران کودکی و خاطرات اپیزودیک ما مرتبط است
نوشته

رایحه به شکل جدا ناپذیری با دوران کودکی و خاطرات اپیزودیک ما مرتبط است

در دوران کودکی دنیا برای ما تازگی دارد، و میلیون ها رایحه هستند که کیهان ما را شکل می دهند. رایحه ها خاطرات دوران کودکی ما را تحریک می کنند زیرا اولین تجارب ما در مورد رایحه زمانی رخ می دهند که ما کودک هستیم. اولین برخورد ما با رایحه برای همیشه با احساسات و...

بازاریابی رایحه و برندسازی با استفاده از رایحه
نوشته

بازاریابی رایحه و برندسازی با استفاده از رایحه

آیا واژه های فوق مترادف هستند و یا هر یک دارای معنای متفاوتی هستند؟ هنگام جستجو برای رایحه ای برای ساخت یک برند، درک تفاوت های موجود بین این واژه ها ضروری ست. به طور کل، بازاریابی رایحه، برندسازی با استفاده از رایحه، و بازاریابی عطر مترادف هستند و همگی به نوعی از بازاریابی مربوط...

بازاریابی عطر و رایحه: برندسازی با استفاده از رایحه
نوشته

بازاریابی عطر و رایحه: برندسازی با استفاده از رایحه

آیا واژه های فوق مترادف هستند و یا هر یک دارای معنای متفاوتی هستند؟ هنگام جستجو برای رایحه ای برای ساخت یک برند، درک تفاوت های موجود بین این واژه ها ضروری ست. به طور کل، بازاریابی رایحه، برندسازی با استفاده از رایحه، و بازاریابی عطر مترادف هستند و همگی به نوعی از بازاریابی مربوط...