آیا میدانید:
براي انواع گل رز(ROSES )، در فارسي غيراز نام سرخ گل یا گل محمدي یا گل چاي ، ترجمه ديگري در دست نيست؛
البته اين نام براي تنوع گسترده گونه ها ي آن كافي نيست؛زيرا تاكنون بيش ا ز 20000 گونه گل رز تخمين زده شده است . اين گل گذشته از آن كه سردسته تيره مهمي از گياهان است :
، ازنظرساختمان ، رنگ و عطر گل هايش ، كامل ترين نوع گل بوده و تاكنون هيچ يك از جنس ها ونژادهاي متنوع گياهان در تنوع وتكامل به پاي اين گل نرسيده است. دراين ميان گونه گل سرخ يا گل محمدي آن مورد بحث است كه اقسام مختلف آن براساس نژاد به 7 دسته تقسيم مي شود. 1- سرخ گل فرانسه ؛ 2- نسترن ؛ 3- گل چاي ؛ 4- سرخ گل با گلهاي متعدد؛ 5- سرخ گل مينياتور؛ 6- سرخ گل بنگال 7- سرخ گل ايران يا (Roser de perse ) دربين گونه هاي متنوع رزها و سرخ گل ها ، سرخ گل ايران يا گل محمدي كه از خانواده Rosaceus است و در منابع مختلف ودر كشورهاي غربي و انگليسي زبان به Domask Rose معروف است ، گونه منحصر به ايران مي باشد. بطور كلي در منابع مختلف وطبق نظر اكثر كارشناسان زيست گياهي ، گونه مذكور از ابتدا در ايرا ن پرورش يافته ، واز اين كشور به ديگر نقاط جهان پخش شده است. گل محمدي يا ” طلاي معطر” از نظر ويژگي ها ي فيزيكي و شكل ظاهري ، اين خصوصيات را داراست : گل نيمه پرپر، صورتي رنگ و بسيار خوشبو ، شكل برگ گل ها تخم مرغي ، داراي 5 تا 7 برگچه و يك دم برگ ، شكل گياه آن بوته اي پرپشت با بلنداي نزديك به 5/1 متر، داراي خارهاي ريز بي شمار روي ساقه ها به ويژه در ساقه هاي جوان آن . در نشست مورخ 1374/9/22 خورشيدي كه با حضور رياست انجمن علوم باغباني ايرا ن و شماري از استادان دانشگاه ها ي ايران برگزار گرديد، گل سرخ محمدي با ويژگي ها ي مذكور به عنوان ” گل ملي ” كشور تأييد و برگزيده شد.